Miljöpolicy
Tryckerigruppen skall bidra till en hållbar global utveckling genom att bedriva ett kontinuerligt och aktivt mijöarbete inom den egna verksamheten, samt genom de produkter vi erbjuder våra kunder. Vi åtar oss att följa gällande miljölagstiftning och tillstånd från myndigheter. Minskad miljöpåverkan uppnås genom att vi;
  • skapar medvetenhet om och engagemang i miljöfrågor inom företaget.
  • informerar och påverkar våra kunder om bästa miljöval.
  • ställer miljökrav på våra leverantörer och väljer material och råvaror med liten miljöpåverkan.
  • följa substitionsprincipen – sämre produkter, taknik och processer skall kontinuerligt fasas ut.
Kvalitetssäkring
Vi arbetar i enlighet med ISO 9000-standarden och genomför ett fortlöpande arbete inom kvalitetsområdet. Med kvalitetssäkring säkerställs hela processen, från kundens inleverans av material till leverans av den färdiga produkten.
Tryckerigruppen AB  Box 3098  750 03 Uppsala | Tel 018-15 80 15  | fernsten@tryckerigruppen.se